Vem verkställer islams domar och straff?

Det är endast obligatoriskt att verkställa bestraffningen på en ansvarig person som känner till att handlingen i sig är förbjuden, och den sätts enbart i bruk av makthavaren eller hans ställföreträdare. Det enda undantaget är slavägaren som har rätt att piska sin slavinna. Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

“”Om någon av era slavinnor begår otukt, skall ni prygla dem.”” [1]

Däremot har han ingen rätt att hugga av tjuvens hand, avrätta avfällingen, prygla sin trolovade eller sin gifta slavinna.

Imâm Bahâ’-ud-Dîn al-Maqdisî (rahimahullâh) förklarade följande av Imâm Ibn Qudâmahs (rahimahullâh) ord:

”Det är endast obligatoriskt att verkställa bestraffningen på en ansvarig person…” vilket betyder att ett barn eller en galen människa inte straffas om de skulle begå otukt.

”…… som känner till att handlingen i sig är förbjuden…” Om en person som har begått otukt påstår ha varit okunnig om att hans handling är förbjuden och det är möjligt att han verkligen kan ha varit okunnig om den, t ex för att han är en ny muslim eller bor ute i öknen, accepteras hans ursäkt. I annat fall görs det inte; ty otuktsförbudet är inte dolt för en person som bor i ett muslimskt land.

”…… och den sätts enbart i bruk av makthavaren eller hans ställföreträdare…” eftersom denna fråga är Allâhs (subhânah) rättighet och Allâhs ställföreträdare är makthavaren.

[1] al-Bukhârî (6839), Muslim (1703), Abû Dâwûd (4469), Ibn Mâdjah (2565), ad-Dârimî (2240) och at-Tayâlisî (952).