Vad innebär avfall (Riddah)?

Författare: Imâm Mûsâ bin Ahmad al-Hadjâwî
Källa: Zâd-ul-Mustaqni´, sid. 224
Madâr-ul-Watan, 1425/2004
publicerad
03.04.2008

Avfall innebär att häda efter att ha varit Muslim. Den som
då praktiserar avguderi, nekar något av Allâhs herravälde,
gudomlighet eller Namn och Egenskaper, tillskriver Allâh hustru eller
avkomma, nekar någon av Hans Skrifter eller något av Hans
sändebud eller förtalar Allâh eller Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi
wa sallam), har hädat. Den som utav okunnighet nekar att otukt, eller
något annat uppenbart förbud vars förbud det råder samstämmighet
om, är förbjudet, skall få sanningen klargjord för sig. Om han däremot
känner till sanningen, hädar han.

Den som frivilligt gör sig skyldig till avfall och är myndig,
man såväl som kvinna, krävs på ånger i tre dagar. Dessa
dagar skall han vistas i ett åtstramigt förhållande. Om han
inte återvänder till Islâm, halshuggs han
[1]
.

En avfällings ånger, såväl som alla andra otrognas
ånger är, att han vittnar att det inte finns någon sann gud
utom Allâh och att Muhammad är Allâhs sändebud. Den som nekar en förpliktelse
eller dylikt, ångrar sig på samma sätt, och skall utöver det
bekräfta det han dessförinnan nekat eller säga:

”Jag avsvär mig från all annan religion än Islâm.”


[1] Fråga: Får vem som helst avrätta en
avfälling om det fastställs att han verkligen har hädat och blivit en
avfälling?

Svar: Nej, det är inte tillåtet att göra det. Liknande
handling leder till kaos. Det är endast en makthavare och hans ställföreträdare
som har rätt att göra det. Annars kommer det att råda anarki i samhället.
(Talare: ´Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân Källa: Kassettbandet ”Ahkâm
Qitâl Ahl-il-Baghy”)

läs även: Vem
verkställer Islâms domar och straff?