Terroristernas större otro

Finns det någon som inte gör Takfîr på en person som förklarar något förbjudet vara lovligt? Ingen säger att han inte hädar. Den som förklarar något förbjudet vara tillåtet är otrogen (Kâfir).

Vissa säger att dessa människors liv är tillåtna att tagas. De säger att de skall döda muslimer och de otrogna vilkas liv är olovliga att tagas. De säger att det är Djihâd. De säger att denna handling är tillåten. Faktum är att denna handling är otro. Denna handling är otro.

Dessa människor utför alltså inte bara förbjudna gärningar, utan även handlingar som är otro. Det sker när de förklarar det Allâh har förbjudit vara tillåtet. Allâh (´azza wa djall) sade i Qur’ânen:

”För den som avsiktligen dödar en troende är straffet helvetet, och där skall han förbli till evig tid; Han skall drabbas av Allâhs vrede och Allâh skall fördöma honom och utelämna honom åt det svåraste lidande.”

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Det är inte tillåtet att ta en muslims liv frånsett vid ett av tre [tillfällen].”

Texterna är autentiska och tydliga kring denna fråga. Därefter kommer en av dessa och säger att dessa människor är lovliga att dödas. Denna handling är otro – och skydd sökes av Allâh.

4:93