Straffet för att förtala följeslagarna

publicerad
05.06.2010

Författare: Shaykh-ul-Islâm Ahmad bin Taymiyyah (d. 728)
Källa: as-Sârim al-Maslûl ´alâ Shâtim-ir-Rasûl (3/1055-1060)

Vad berör den som förtalar någon av Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagare från hans familj och andra, anser Imâm Ahmad att han skall slås strängt. Han har däremot en passiv inställning huruvida personen hädar och skall avrättas. Abû Tâlib sade:

“Jag frågade Ahmad om den som förtalar profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagare. Han sade: “Jag vågar inte säga att han skall avrättas. Däremot skall han slås strängt.”

´Abdullâh sade:

“Jag frågade min fader om en person som förtalar någon av profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagare. Han sade: “Jag anser att han skall slås.”

Han sade också:

“Jag frågade min fader om Râfidhah. Han sade: “De som förtalar Abû Bakr och ´Umar (radhiya Allâhu ´anhumâ).”

Abûl-´Abbâs Ahmad bin Ya´qûb al-Istakhrî sade:

“Det är inte tillåtet för någon att nämna deras dåliga handlingar. Det är inte tillåtet för någon att förtala dem med brister och ofullkomligheter. Den som gör det skall straffas av makthavaren. Han skall inte förlåta honom. Däremot skall han straffa honom och kräva honom på ånger. Antingen ångrar han sig eller också fortsätter han att straffa honom och ger honom livstids fängelse till dess att han dör eller ångrar sig.”

Ahmad rapporterade detta från de lärda och al-Kirmânî rapporterade det från honom, Ishâq, al-Humaydî, Sa´îd bin Mansûr och andra. al-Maymûnî sade:

“Jag hörde Ahmad säga: “Vad har de med Mu´âwiyah att göra? Vi ber Allâh om sunt tillstånd. Abûl-Hasan! Om du ser någon nämna Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagare på ett dåligt sätt, skall du ifrågasätta hans Islâm.”

Ishâq bin Râhûyah sade:

“Den som förtalar Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagare skall straffas och fängslas.”

Denna åsikt har majoriteten av våra kollegor – Hanâbilah. Till dem hör Ibn Abî Mûsâ som sade:

“De Rawâfidh som förtalar Salaf är odugliga. Man skall inte gifta bort ens kvinnor till dem. Den som förtalar ´Â’ishah (radhiya Allâhu ´anhâ) med det som Allâh har rentvått henne ifrån har lämnat religionen. Hans äktenskap är ogiltigt med en Muslimsk kvinna om han inte ångrar sig öppet.”

Detta är i helhet även ´Umar bin ´Abdil-´Azîzs, ´Âsim al-Ahwals och andra efterföljares åsikt. al-Hârith bin ´Utbah sade:

“En man som hade förtalat ´Uthmân fördes fram till ´Umar bin ´Abdil-´Azîz. Han sade till honom: “Varför talade du illa om honom?” Han sade: “För att jag hatar honom.” Då sade han: ”Skall du förtala någon bara för att du hatar honom?” Därefter beordrade han att han piskas trettio piskrapp.”

Ibrâhîm bin Maysirah sade:

“Jag har aldrig sett ´Umar bin ´Abdil-´Azîz piska någon förutom en man som hade förtalat Mu´âwiyah. Han piskade honom flera gånger.”

Rapporterat av al-Lâlakâ’î.

Detta är även känt bland Mâlikiyyah. Mâlik sade:

“Den som förtalar profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) skall avrättas och den som förtalar hans följeslagare skall straffas.”