Stöld från de otrogna

Fråga: Vissa gruppers ungdomar säger att de får stjäla de otrognas pengar och bilar. Exempelvis tar de den otrognes bil när han parkerar den för att köpa något i affären. De säger att dessa människor är otrogna och stridande och i synnerhet i de islamiska länderna i vilka deras turister sår fördärv på jorden. Om de får tillfälle kan de till och med döda dem, stjäla deras bilar eller egendomar. Är detta tillåtet i Sharî´ah?

Svar: Absolut inte.

Det är sant att de är otrogna och att de sår fördärv på jorden, belägrar världen och så vidare, men de kommer dessvärre in i landet med säkerhet som de får av dessa orättvisa makthavare. I detta fall anses dessa otrogna ha slutit en pakt [med muslimerna]. Ni vet att de lärda delar in de otrogna i tre typer: krigsförande, otrogna som betalar Djizyah och otrogna som vi har avtal med.

Det finns tyvärr inga som betalar Djizyah längre. De kallas för medborgare. Det finns ingen skillnad mellan muslimen och den otrogne. Dessa begrepp ändras för att man inte skall hålla fast vid religionen:

”Medborgare. Säg inte ”kristen” eller ”jude”. Det finns ingen skillnad.”

Detta är ett kristet begrepp:

”Religionen är Allâhs och landet är allas. Det som är Allâhs är Allâhs och det som är kejsarens är kejsarens.”

Kristendomen tillämpas på muslimerna med liknande begrepp.

I vilket fall som helst finns inga Dhimmiyyûn längre. Det finns medborgare. Däremot finns det otrogna som vi har avtal med via pakter som sluts via muslimska makthavare och dessa otrogna som man är i krig med. De har kommit in i vårt land med säkerhet. Sålunda får vi inte bedra dem oavsett om det handlar om deras egendomar, heder eller någonting annat som skadar dem. Här kommer profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord:

”Den som orätt dödar en otrogen som man har slutit avtal med kommer inte att få känna doften av paradiset – och dess doft sträcker sig på ett avstånd som är etthundra år.”1

1 Abû Dâwûd (2760).