Skilladen mellan Salafiyyah och al-Ikhwân al-Muslimûns integration

Fråga: Vad är domen för sekterisk samexistens?

Svar: Det är ett falskt kall som motstrider profeternas (sallâ Allâhu ´alayhim wa sallam) kall, Salafs metodik och Qur’ânen och Sunnah.

Sekterisk samexistens innebär att du skall acceptera allt falskt och låta bli att kalla till det goda, påbjuda det goda och förbjuda det onda. Du skall inte förbjuda avguderi. Du skall inte fördöma innovationer. Du skall inte kalla till Tawhîd. Detta står den sekteriska samexistensen för; en samexistens med Râfidhah och extrema Sûfiyyah som är gravdyrkare. Vi skall alltså integreras med dem och inte säga ett ord om dem!

Detta är al-Ikhwân al-Muslimûns vilsna kall. De har avvikit från profeternas metodik. De till och med bekämpar den som kallar till profeternas metodik. De är tillsammans med Râfidhah, Khawâridj, Sûfiyyah och alla andra vilsna människor. De sluter sig till och med med sekularister, kommunister, Râfidhah, Ba´th-partiet och alla andra.

Detta kall är vilset. Salafs metodik är mot det och bekämpar det. Salafs metodik är klar och tydlig och lov pris tillkommer Allâh. Däri finns inga kompromisser med Ahl-ul-Bid´a. Därför hänvisade jag er till Ahl-us-Sunnahs böcker vari de kallar till Allâhs sanna metodik och varnar för innovationer och demolerar dem med bevis och belägg. Detta är vägen som hamnar under hadîthen:

”Det kommer alltid att finnas ett samfund från mitt samfund som håller fast vid Allâhs beordring. De skadas inte av dem som försakar dem eller motstrider dem till dess att Allâhs befallning kommer medan de är i samma tillstånd.”

Det är den här gruppen som kallar till Allâhs sanna Tawhîd och sanna metodik och följet av sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och påbjuder det goda och förbjuder det onda. De är mot innovationer. De demolerar avguderi och villfarelse.

Detta är det sanna kallet som är profeternas (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) arv. De lärda är profeternas arvingar. Vad har de ärvt från dem? Samexistens? Falsk och sekterisk samexistens? De har ärvt från dem kallet till Allâhs Tawhîd och nyttig kunskap och goda handlingar och påbjud av det goda och förbud av det onda. Detta är mitt svar på det här snacket och den här villfarelsen. Vi söker Allâhs skydd mot dem. De har bara fått samfundet att fara än mer vilse. De har bara fått samfundet att vara än mer prövat.