Salaf om uteblivna pelare

Muslimerna är enade om att den som inte uttalar trosbekännelsen är otrogen. Vad beträffar personen som utelämnar de resterande fyra pelarna, så är de oense om han är otrogen.

När vi säger att Ahl-us-Sunnah är enade om att en person inte hädar för en synd, menar vi synder som otukt och alkoholmissbruk. Däremot finns det en känd meningsskiljaktighet kring dessa pelare.

I sakfrågan nämns flera åsikter från Ahmad. En säger att han gör Takfîr på den som utelämnar en enda pelare. Den åsikten valde Abû Bakr och en grupp Mâlikiyyah däribland Ibn Habîb.

Hans andra åsikt är att enkom han som inte ber och betalar allmosa hädar.

Hans tredje åsikt är att endast han som inte ber hädar samt den som bekrigar myndigheten för att slippa betala allmosa.

Hans fjärde åsikt är att enbart han som inte ber hädar.

Hans femte åsikt är att han inte hädar med någon utebliven pelare.

Alla dessa åsikter var kända bland Salaf. al-Hakam bin ´Utaybah sade:

Den som utelämnar bönen avsiktligt hädar. Den som utelämnar allmosan avsiktligt hädar. Den som utelämnar vallfärden avsiktligt hädar. Den som utelämnar fastan i Ramadhân avsiktligt hädar.”

Sa´îd bin Djubayr sade:

Den som utelämnar bönen avsiktligt hädar Allâh. Den som utelämnar allmosan avsiktligt hädar Allâh. Den som utelämnar fastan i Ramadhân avsiktligt hädar Allâh.”

adh-Dhahhâk sade:

Bönen accepteras inte utan allmosan.”

´Abdullâh bin Mas´ûd sade:

Den som ber utan att betala allmosa har ingen bön.”

´Abdullâh bin ´Amr sade:

Den som dricker sprit på kvällen vaknar som avgudadyrkare. Den som dricker sprit på morgonen upplever kvällen som avgudadyrkare.” Det sades till Ibrâhîm an-Nakha´î: ”Hur kommer det sig?” Han svarade: ”Ty han utelämnar bönen.”