Religiös stabilitet kräver kunskap om religionen

Jag råder ungdomen att hålla fast vid sin sanna religion sett till trosläran, dyrkan, karaktärerna och vägledningen. Ungdomen kan dock inte leva upp till det förrän de ger sig in i allomfattande studier. De måste lägga ned en stor möda på att ha kunskap om dessa väldiga medel, deras fundament såväl som förgreningar, och konfrontera de uppenbara fienderna bland de otrogna och hycklarna, sekularisterna och deras anhängare och dem som färdas på deras väg bland de vilsna sekterna och går efter innovationer. Alla dessa inriktningar står enade mot den sanna islam och Tawhîd som profeterna (sallâ Allâhu ´alayhim wa sallam) förkunnade.

Islams ungdom, Salafiyyahs ungdom, måste beväpna sig med kunskap. De måste ha kunskap om trosläran genom att studera Allâhs skrift, Hans sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Sunnah som återfinns hos al-Bukhârî, Muslim och de grundläggande Hadîth-böckerna och de trosrelaterade böckerna som Allâh har låtit finnas tillgängliga i dag. Likaså måste de studera Sharî´ahs domar och klargöra dess unikum som saknar motstycke och som inte får jämföras med någon annan föreskrift eller några mänskliga domar.

Ungdomar! Ära er själva med er religion. Håll fast vid den allt hårdare. Det klarar ni dock inte av förrän ni lägger ned stor vikt vid kunskap och begriper denna Sharî´ah och förstår er på dess unikum, motiv och ädla tillvägagångssätt som inte kan jämföras med andra sekter och religioner. Faktum är att den råder över alla sanna föreskrifter som Allâh har uppenbarat för sina ädla profeter och sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam).

Håll er borta från jordiska föreskrifter som är till för att förstöra, sabotera och vilseleda. Lär er Tawhîd och den ädla Qur’ânen. Lär er Tawhîd och dess tre typer; Tawhîd i dyrkan som är samtliga sändebuds budskap till samfunden, Tawhîd i namnen och egenskaperna som omfattas av Tawhîd i dyrkan samt Tawhîd i herraväldet som Allâh har låtit samtliga skapelser bekräfta.