Plikten i att visa bristerna i varor

Författare: Imâm Muhammad bin ´Alî ash-Shawkânî
Källa: Nayl-ul-Awtâr (5/274-275)
Dâr-ul-Ma´rifah, 1419/1999
publicerad
08.02.2009

1/2272 – Från ´Uqbah bin ´Âmir som sade: Jag hörde profeten
(sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) säga (i betydelse):

”En Muslim är en Muslims broder. Det är inte tillåtet
för en Muslim att sälja något till sin broder i vilket det förekommer
en brist utan att visa den.”

Rapporterad av Ibn Mâdjah.

2/2273 – Från Wâthilah som sade: Allâhs sändebud (sallâ
Allâhu ´alayhi wa sallam) sade (i betydelse):

”Det är inte tillåtet för någon att sälja något
till någon utan att visa vad som finns däri. Det är inte tillåtet
för någon som känner till det att dölja det.”

Rapporterad av Ahmad.

3/2274 – Abû Hurayrah rapporterade att profeten (sallâ
Allâhu ´alayhi wa sallam) passerade en man som stod och sålde mat.
Han stack ned handen i den och fann att den var blöt. Han sade då
(i betydelse):

”Den som bedrar oss hör inte till oss.”

Rapporterad av Muslim, Abû Dâwûd, at-Tirmidhî
och Ibn Mâdjah.

´Uqbahs hadîth rapporteras även av Ahmad, ad-Dâraqutnî,
al-Hâkim och at-Tabarânî via Abû Shumâsah. Den roterar kring Yahyâ
bin Ayyûb och efterföljs av Ibn Lahî´ah. Han (dvs. Ibn Hadjar) sade
i ”al-Fath”:

”Dess berättarkedja är god (Hasan).”

Wâthilahs hadîth rapporteras även av Ibn Mâdjah och al-Hâkim
i ”al-Mustadrak”. I dess berättarkedja finns Ahmad Abû Dja´far ar-Râzî
och Abû Sibâ´. Den förste råder det meningsskiljaktigheter
om och den andre är okänd.

Abû Hurayrahs hadîth rapporteras även av al-Hâkim
som felaktigt sade att Muslim inte har rapporterat den. Liknande hadîth
har rapporterats av Ahmad och ad-Dârimî från Ibn ´Umar, Ibn Mâdjah
från Abûl-Hamrâ’, at-Tabarânî och Ibn Hibbân från Ibn
Mas´ûd, Ahmad från Abû Burdah bin Nayyâr och al-Hâkim
från ´Umayr bin Sa´îd från sin farbror.

”Det är inte tillåtet för en Muslim…” tyder
på att det är förbjudet att dölja brister och att det är obligatoriskt
att visa det för köparen. 

”Hör inte till oss…” I Muslims formulering är det
”Hör inte till mig”. an-Nawawî sade:

”Det betyder att han inte hör till dem som rättar sig efter
min vägledning, följer min kunskap, handling och sunda väg. Exempel på
det är att en fader säger till sin son när han gör något som inte
behagar honom: ”Du hör inte till mig!” Liknande gäller hans ord (i betydelse):

”Den som använder vapen mot oss hör inte till oss.”

Sufyân bin ´Uyaynah föraktade denna typ av tolkning och
sade:

”En sådan dålig tolkning.”

Han brukade hålla sig borta från att tolka det
så att det skulle bli mer skräckinjagande och hotfullt.”