Omöjligt Salafiyyûn

Fråga 25: Många som associeras med kunskap och kall förfelar när det kommer till trohetslöfte, gehör och lydnad. Påverkar det deras dogm negativt? Vissa anser att de fortfarande har Salafs dogm.

Svar: Om du läser Imâm al-Barbahârîs ”Sharh-us-Sunnah”, Imâm Ahmad bin Hanbals ”Usûl-us-Sunnah” och Salafs böcker, ser du att den som faller i de omtalade felen utesluts ur Ahl-us-Sunnah ehuru han påstår att hans dogm är sund. Sund dogm innebär fasthållning av Qur’ânen, Sunnah och Salafs metodik inom alla sakfrågor. Om han utelämnar en princip kan en opartisk och ärlig person omöjligt säga att de är Salafiyyûn.

Det bevisas av att Khawâridj, som Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) manade till krig mot, hade ingen felaktig uppfattning om Allâhs herravälde, namn och egenskaper. De besatt inget avguderi. De förnekade inte Allâhs egenskaper som Djahmiyyah. De hade inte Djahmiyyahs dogmer. De avgudade inte andra. Deras avvikelse var relaterad till styret och annan medförd villfarelse som vi upplever idag. Sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) nämnde deras drag och sade:

”Ni kommer att se ned på er bön sett till deras bön, er fasta sett till deras fasta, er läsning sett till deras läsning. De tränger igenom religionen liksom pilen tränger igenom bytet. Döda dem var ni än hittar dem. Om jag råkar på dem skall jag döda dem liksom ´Âd dödades.”1

”De är de värsta skapelserna och varelserna.”2

Hos Muslim och andra står det även:

”Er läsning och bön är ingenting i jämförelse med deras läsning och bön.”3

Om vi jämför deras dogm med dogmen som besitts av folk bakom dagens revolter, ser vi att Khawâridjs dogm är bättre. Trots det befallde han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) att de dödas:

”De är de värsta skapelserna och varelserna.”

Vad skall då sägas om personen som färdas på Khawâridjs väg och därtill har osunda dogmer? Ta till exempel mannen bakom revolterna i det här landet; Sayyid Qutb. Vi ser att hans dogm är osund från början till slut. Han är revolternas härförare. Han är deras ledare. Detsamma gäller många av hans elever hos al-Ikhwân al-Muslimûn. De är förstörda förstörare. De står bakom dessa rörelser. Deras dogm är osund beträffande Allâhs namn, egenskaper, rätt till dyrkan och andra ämnen.

Läs Sayyid Qutbs böcker om ni vill. Läs al-Ikhwân al-Muslimûns böcker. Läs vad de har försett våra ungdomar med. Vad kommer ni att hitta? Ni kommer att hitta Khawâridjs ideologier. Samma folkslag som sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) manade till krig mot. Alltsedan al-Ikhwân al-Muslimûn grundades har deras kall varit blandat med Râfidhah, Sûfiyyah, gravdyrkare och Khawâridj. Till och med med nasaréerna. Det är al-Ikhwân al-Muslimûns kall alltsedan det grundades fram till skrivande stund. Det är de som leder dagens revolter. Deras dogm är alltså osund.

Så hur skall vi säga att de är Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah? Om du vill hitta Khawâridjs dogm hos dem, gör du det. Om du vill hitta Mu´tazilahs dogm hos dem, gör du det. Om du vill hitta Râfidhahs dogm hos dem, gör du det. Om du vill hitta sekulära hos dem, gör du det. Om du vill hitta frimurare hos dem, gör du det i deras protokoll och strategier.

Läs ar-Râshids böcker. Många ungdomar läser dem idag. Läs ”Sinâ´at-ul-Hayât”, ”al-Masâr”, ”al-Muntalaq” och ”al-´Awâ´iq”. Vad hittar ni i dem? Ideologier från sionisterna och frimurarna. Våra ungdomar anammar dem som om de vore heliga skrifter. Det är den grundläggande motorn. Det är de som håller igång våra ungdomar.

Hur många böcker har inte al-Ikhwân al-Muslimûn! Denne Ahmad ar-Râshid är i själva verket vilsen och vilseledande. Efter att jag läst hans böcker ”Sinâ´at-ul-Hayât” och ”al-Masâr” kändes som att jag i själva verket hade läst boken ”Sions vises protokoll”. Så vidriga är de. Den boken handlar om att kontrollera nasaréernas värld, medan dessa böcker handlar om att kontrollera länder av Tawhîd och Sunnah. Dessa vidriga böcker, som påminner om ”Sions vises protokoll”, har släppts ned i det här landet och satt klorna i våra ungdomar.

Därav varnar jag er för att titta på det ytliga. Här har ni den verkliga motorn; Sayyid Qutbs böcker, Ahmad ar-Râshids böcker, Muhammad Qutbs böcker, al-Ikhwân al-Muslimûns böcker.

1al-Bukhârî (6/376) och Muslim (2/742).

2Muslim (1067) och Ahmad (5/31).

3Muslim (1066), Abû Dâwûd (4768), an-Nasâ’î (8517) och ´Abdullâh bin Ahmad i ”az-Zawâ’id” (706).