Ni som påstår att ni älskar de otrogna! Vakna!

publicerad
04.10.2009

Författare: ´Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Källa: Dagstidningen ”al-Madînah”, del ”ar-Risâlah”, sid. 1

Datum: 1426-04-26/2005-06-03

Allâh har varnat oss i Sin Klara Bok för att älska de otrogna. Han (ta´âlâ) sade:

”Du kan inte finna människor som tror på Allâh och den Yttersta dagen och som älskar dem som trotsar Allâh och Hans sändebud – inte ens om det gäller deras egna fäder eller söner eller bröder eller [andra] som står dem nära.” (58:22)

”Troende, tag inte Min fiende och er fiende till bundsförvanter som ni älskar. De har avvisat den sanning som ni har fått del av.” (60:1)

”Troende, välj inte judar och kristna till era bundsförvanter – de är varandras bundsförvanter – och den av er som tar dem till sina bundsförvanter blir en av dem.” (5:51)

Baserat på dessa verser såväl som andra, har de lärda fört in ett kapitel i de trosrelaterade böckerna som behandlar kärlek till de troende och hat mot de otrogna.

Tyvärr har vi sett att det finns folk bland oss som vill att detta kapitel skall raderas och tas bort från de trosrelaterade böckerna som lärs ut i skolorna. De vill uppnå detta för att vara de otrogna till lags. De säger att detta kapitel sår överdrift och extremism i eleverna och att de kommer att hata andra människor. Till bevis använder de sig av okunniga terroristers handlingar då de ger sig på otrogna som har blivit lovade säkerhet. Dessa terrorister vet inte att vår religion förbjuder dessa handlingar. De vet inte att den ålägger att man uppfyller löften och avtal. De vet inte att den förbjuder att dessa otrognas liv och egendomar tas. De vet inte att den förbjuder att man ofredar dem som inte för krig mot oss eller kör ut oss ur våra hem. Vårt hat mot dem får oss inte att angripa dem orättvist. Han (ta´âlâ) sade:

”Troende, stå fasta på Allâhs sida som vittnen för rätt och låt inte avoghet mot ett folk förmå er att avvika från rättvisans väg.” (5:8)

De okunniga terroristernas handlingar är inget bevis mot Islâm. De tar en bit av Uppenbarelsen och kastar en annan åt sidan. De gör precis som de som har avvikelse i sina hjärtan och tar till sig mindre tydliga verser och lämnar de tydliga. Faktum är att dessa människor som vill att man skall avskaffa al-Walâ’ och al-Barâ’ (kärlek och hat) är precis som dem. De tar en del av Uppenbarelsen och lämnar en annan. Däremot läggs samtliga bevis ihop av dem som har djupt rotad kunskap och de säger:

”Allt är från vår Herre.” (3:7)

Detta gäller även om de otrogna har missbrukat sina affärer med dagens Muslimer, fria såväl som fångar. Exempel på det är kriget i Bosnien Hercegovina, Abu Gharîb-fängelset och Guantanamo-basen. Deras ondska har gått så långt, att de till och med har gett sig på Qur’ânen. De har trampat på den och nedvärderat den. Detta är vad deras egna tidningar medger. Dock är detta precis som Allâh (ta´âlâ) säger:

”Om de fick ta befälet över er skulle de öppet visa er sin fiendskap och lyfta sina händer mot er och låta sina tungor löpa i onda avsikter; ja, de skulle vilja att ni också är otrogna.” (69:2)

Å andra sidan säger Allâh (subhânah) när Han beskriver de troende:

”De som ger den fattige, den faderlöse och fången att äta – oavsett deras eget behov och det pris de sätter.” (76:7)

De tar inte hand om Muslimska fångar såsom Muslimerna tar hand om deras fångar. Det som härrör från de otrogna idag, är endast en fortsättningen på det Allâh (ta´âlâ) säger:

”De som, när kallelsen till bön ljuder, hånar och gör narr av den.” (5:58)

Hur kan då dessa lättlurade människor som lever bland oss mana till att älska de otrogna och låta bli att hata dem, medan de otrogna visar allt hat mot oss, vår religion och vår Herres Bok?

”Hatet flödar redan över deras läppar, men vad de bär i sitt inre är långt värre.” (3:118)

”De låter tillmötesgående i sitt tal, men innerst inne känner de avsky.” (9:8)

”Men när de är ensamma, biter de sig i fingertopparna i ursinne.” (3:119)

Det de har gjort mot Qur’ânen i dag, är ett tecken på deras överflödiga ursinne som de har inom sig. Vissa Muslimer har krävt att de otrogna länderna skall undersöka denna fråga för att ställa de skyldiga inför rätta. Detta kommer aldrig att ske! Detta kommer inte få deras hat mot Muslimerna att upphöra. Muslimerna är ålagda att vara på sin vakt mot de otrognas lömskhet och bedrägeri. Likaså måste de hålla sig till sin Herres (ta´âlâ) Ord:

”Troende, välj inte judar och kristna till era bundsförvanter.” (5:51)

”De som har blivit troende och emigrerat och med sina ägodelar och sina liv strider för Allâhs sak, och de som har gett [utvandrarna] husrum och hjälp – de är varandras vänner och beskyddare.” (8:72)

Därefter sade Han (ta´âlâ):

”De otrogna är sinsemellan bundsförvanter och de stöder och beskyddar varandra; om ni inte handlar på samma sätt kommer förtrycket på jorden att fortsätta och oordningen och sedefördärvet att tillta.” (8:73)

Däremot är det tillåtet att ha affärer med de otrogna i det som Allâh har tillåtit. Detta skall dock ske utan kärlek till dem. Inte heller skall man lita på dem i religiösa frågor. Detta är samtliga Muslimer ålagda, oavsett tid och plats. Om de inte håller sig till det, kommer förtrycket och oordningen fortsätta att finnas på jorden. Det kommer inte att göras någon skillnad mellan Muslimer och de otrogna och då kommer de otrogna att fortsätta med att angripa Muslimerna och deras religion.