Ni hatar oss och vi hatar er

Fråga: Vissa människor har fått trosläran kring kärlek och hat för Allâhs sak om bakfoten. De tror att det är tillåtet att inte hata under tiden som muslimerna är svaga. Det har dykt upp nya termer som ”överseende”, ”respektera andra” och liknande. Vad är domen för denna fråga?

Svar: Kärlek och hat kommer aldrig att falla. Det kommer att finnas fram till Domedagen. Religionen är baserad på kärlek och hat. Man skall älska tron och de troende och hata otron och avguderiet och de otrogna och avgudadyrkarna. Om inte detta finns, finns inte heller någon religion. Det finns ingen religion utan kärlek och hat. Vi kommer aldrig att trappa ned från denna princip. Vi kommer aldrig att älska avgudadyrkarna. Vi hatar dem. Allâh sade:

”Troende! Tag inte Min fiende och er fiende till bundsförvanter.”1

”Du kan inte finna människor som tror på Allâh och den Yttersta dagen och som söker vänskap med dem som trotsar Allâh och Hans sändebud – inte ens om det gäller deras egen fader eller son eller broder eller [andra] som står dem nära.”2

Vad tillåtna affärer och överenskommelser mellan muslimerna och dem beträffar, anses det vara tillåtet. Sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) kom med det. Detta har dock inget med kärlek och hat att göra. Detta betyder världsliga affärer som muslimerna gagnas och stärks av. Detta betyder inte att man älskar de otrogna. Det är aldrig tillåtet att älska de otrogna. Om vi då har handel med dem, hyr dem eller tar emot dem för världsliga ändamål, betyder det inte att vi älskar dem. Det betyder att vi vill att de skall utföra ett arbete som vi är i behov av samtidigt som vi hatar dem. Däremot älskar vi aldrig dem.

Dessa människor har antingen missförstått betydelsen av kärlek och hat eller så har de misstagit sig.

Det är ytterst märkligt att dessa människor vill att vi skall älska de otrogna. De otrogna älskar ju inte oss. De hatar oss fruktansvärt mycket. De hatar oss. Allâh (subhânahu wa ta´âlâ) sade:

”Det är ni som visar dem tillgivenhet; de hyser däremot inga varma känslor för er, fastän ni tror på uppenbarelsen hel och hållen. När de möter er säger de: ”Vi tror.” Men när de är ensamma, biter de sig i fingertopparna i ursinne. Säg: ”Måtte ni gå under i ert ursinne! Allâh vet vad som rör sig i människans innersta.” Om det går er väl blir de besvikna, och de gläder sig när ni drabbas av en motgång.”3

Hur skall vi kunna älska dem när de hatar oss så här mycket?

”Helt visst skall du finna att bland alla människor är judarna och avgudadyrkarna de hätskaste fienderna till dem som tror. Och du skall helt säkert finna att de som kommer dem närmast i vänskap av alla människor är de som säger ”Vi är kristna.” Det finns nämligen bland dem präster och ordensfolk, som sällan visar högmod. Och när de får höra det som har uppenbarats för sändebudet, får du se hur deras ögon tåras, därför att de i detta känner igen en del av sanningen [och] de säger: ”Herre, vi tror! Räkna oss bland vittnena. Skulle vi inte tro på Allâh och på sanningen som vi har fått ta emot, när vår djupaste önskan är att vår Herre skall låta oss stiga in [i paradiset] med de rättfärdiga.” Och för vad de har sagt skall Allâh belöna dem med lustgårdar vattnade av bäckar, där skall de förbli till evig tid; detta är lönen till dem som gör det goda och det rätta.”4

Detta handlar om de kristna som blev muslimer. Vad judarna och avgudadyrkarna beträffar, finns det ingen som hatar muslimerna som dem. Dessa ord kommer från skapelsernas Herre. Hur skall vi kunna älska dem när de inte älskar oss? De hatar oss fruktansvärt mycket och hyser otrolig fientlighet för oss. Det betyder dock inte att man inte har tillåtna affärer och överenskommelser med dem om välgången fordrar det. Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hade överenskommelser med judarna. Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) slöt fredsavtal med avgudadyrkarna vid Hudaybiyah. Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) lät judar och kristna leva under hans beskydd förutsatt att de betalade Djizyah. Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) köpte från judar och sålde till judar. Han åt deras mat. Han gick på deras bjudningar.

Kärlek och hat betyder alltså inte att man inte förhandlar med dem. Det där är en felaktig förståelse av kärlek och hat. Kärlek och hat ligger i att älska dem. Kärlek och hat ligger i att stöda dem. Kärlek och hat ligger i att prisa och berömma dem. Detta är absolut inte tillåtet.

1 60:1.

2 58:22.

3 3:119.

4 5:82-86.