Muslimerna kan endast enas på ett sätt

Vi hör och läser ofta hur det uppmanas till ett enat samfund, vilket är en fin handling i sig. Allâh (djall wa ´alâ) manar till enighet. Det gjorde även sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Likaså är de lärda enade om det. De har nämnt denna fråga såväl i sina trosrelaterade böcker som i andra. Detta är en god handling förutsatt att man förblir upprättad på den.

Problemet är – och detta är det märkliga i hela frågan – att vi ofta hör hur man likaså talar om överseende och yttrandefrihet gentemot olika religioner och sekter. Detta är en ren motsättning. Detta leder i själva verket till att samfundet splittras och delas upp och hamnar i konflikter. Allâh (ta´âlâ) sade:

”Men de har slagit sönder denna enhet och splittrats i sekter, där medlemmarna i varje sekt gläds åt det de har.”1

Således finner vi hur islams fiender bland de otrogna och hycklarna manar till detta tankesätt. De stöder villfarna sekter och uppmuntrar deras medlemmar att dräpa sanningen. Allâh (ta´âlâ) sade:

”Men de otrogna vill få till stånd diskussioner för att med tomma argument försöka vederlägga sanningen.”2

Vi måste akta oss för vad som riktas mot oss. Vi får inte tillåta dessa idéer cirkulera bland oss. Dessutom måste vi veta att det enda som kan ena samfundet, är att låta Sharî´ah som uppenbarades för profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) styra:

”Och grip alla med ett fast grepp om Allâhs rep och låt er inte splittras! Minns Allâhs välgärningar mot er: fiendskap hade rått mellan er, men Han lät försoning tränga in i era hjärtan och med Hans välsignelse blev ni bröder.”3

”Och om ni råkar i tvist om något, överlåt då avgörandet åt Allâh och sändebudet, om ni tror på Allâh och den Yttersta dagen. Detta är bäst och det är en riktig och lycklig utgång.”

Samfundet kan alltså endast enas om det håller fast vid sanningen och förvisar lögnen och låter Sharî´ah styra istället för drifter, intellekt, känslor och entusiasm. Imâm Mâlik (rahimahullâh) sade:

”Detta samfunds senare generation kan endast rättas till via det som rättade till dess tidigare generation.”

Må Allâhs välsignelse och nåd vara med vår profet Muhammad, hans ätt och följeslagare.

1 23:53.

2 18:56.

3 3:103.

4 4:58.