Ljudet från tronen

Djubayr bin Muhammad bin Djubayr bin Mut´im berättade från sin fader som berättade från sin fader som sade:

”En beduin kom till profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och sade: ”Allâhs sändebud! Liven går under, familjerna hungrar och egendomarna ödeläggs. Be din Herre om regn för oss. Vi ber Allâh medla inför dig och dig inför Allâh.” Då sade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam): ”Fri är Allâh från brister! Fri är Allâh från brister!” Han fortsatte säga så till dess att det syntes på hans följeslagares ansikten. Därefter sade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam): ”Ve dig! Allâh skall inte bes om medling inför någon av Sin skapelse. Ve dig! Vet du vem Allâh är? Allâh är ovanför Sin tron och Hans tron är ovanför Hans himlar. Han är såhär ovanför den – Wahb visade med sin hand och formade den lik en kupol. Abûl-Azhar visade också – och den låter på grund av Honom liksom en ryttares sadel låter.”1

Den här hadîthen är mycket främmande…

Ljudet som kommer från själva tronen påminner om ljudet som kommer från en sadel. Ljudet är alltså sadelns och tronens egenskap. Aldrig skulle det vara Allâhs (´azza wa djall) egenskap! Därtill finns inget bekräftat bevis för det här ljudet.

Om dessa hadîther säger vi att vi tror på det som har rapporterats autentiskt och som Salaf har enats om att framföra och acceptera. Vad gäller hadîther som har diskutabla berättarkedjor och som de lärda är oense om sett till deras godtagande och tolkning, så går vi inte på fastställandet. Istället återberättar vi dem generellt och klargör deras tillstånd. Jag har bara tagit med den här hadîthen därför att den stämmer överens med de mångfaldiga bevisen och Qur’ân-verserna om Allâhs höghet över Hans tron.

1Abû Dâwûd (4726) och at-Tabarânî i ”al-Mu´djam al-Kabîr” (1547). Svag enligt al-Albânî i ”Dha´îf Sunan Abî Dâwûd” (1017), god enligt Ibn-ul-Qayyim i ”Mukhtasar-us-Sawâ´iq al-Mursalah” (3/1068).