Islâm fördömer terrorism

Talare: ´Allâmah Sâlih bin Muhammad al-Luhaydân

Källa: Fatâwâ al-A’immah fî an-Nawâzil al-Mudlahimmah, sid. 57-64

publicerad
26.12.2005

Lov och pris tillkommer Allâh oavsett tillstånd. Lov
och pris tillkommer Allâh med vars godheter samtliga välgångar fullbordas.
Lov och pris tillkommer Allâh med vars beslut och bestämmelse allting
sker.

I ett hav av samtidens händelser, på ett fält av tumultartade
åsikter och tankesätt och kring det som har skett i USA, har allt
fler och fler frågor ställts rörande Islâms syn på liknande
handlingar.

Det råder inga tvivel om att Islâms Sharî´ah är komplett
och fulländad. Den omfattar allting. Däri finns lösning på samtliga
oklarheter. Däri klargörs domar åt alla olyckor. En människa råkar
aldrig ut för en olycka, utan att Islâms Sharî´ah behandlar hennes fall
och förklarar dess utrotelse. Till det hör dessa nyuppkomna händelser.
Många människor har frågat hur Islâms Sharî´ah ser på
dessa handlingar. Tillåter Islâms Sharî´ah liknande handlingar?
Godtas liknande handlingar av Islâms lärda? Klargörs Islâms syn på
dessa handlingar på rätt sätt?

Islâms lärda är ålagda att tala om [dessa] illdåd.
De är ålagda att visa vad Islâms Sharî´ah tycker och tänker om [dessa]
katastrofer som berör Muslimer såväl som ickemuslimer.

Helt säkert sker allting utmed Allâhs (djalla wa ´alâ) beslut
och bestämmelse. Trots det, behandlar Islâms Sharî´ah samtliga händelser.
Allâh (djalla wa ´alâ) är den Visaste av domare och den Barmhärtigaste
av de barmhärtiga. Han är rättvis. Allâh har förbjudit Sig Själv all orättvisa
på samma sätt som Han har förbjudit det Sina skapelser emellan.
Det har rapporterats autentiskt att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa
sallam) berättade att hans Herre (djalla wa ´alâ) hade sagt:

”Mina tjänare! Jag har förbjudit Mig Själv orättvisa såsom
Jag har förbjudit det er emellan; var därför inte orättvisa.” [1]

Det hör till orättvisan att ge sig på en människa
och att döda en oskyldig. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) är
barmhärtighetens, ömhetens och godhetens profet. Han är inte bara sänd
till hela mänskligheten, utan även till djinner och människor. Innan han
skickade iväg sina trupper i bataljon, strid och Djihâd, brukade han alltid
säga till dem:

”Döda varken barn, kvinnor, åldringar eller dyrkare
i sina eremithyddor.” [2]

Sålunda tillåter inte Islâm att någon
annan än den som dödar, strider och angriper Muslimerna dödas.

Dessa illdåd skiljer inte mellan spädbarn, kvinnor,
åldringar, sjuklingar och friska människor. De drabbar egendomar
och deras innehavare. Dessa handlingar hör till de allvarligare illdåden
och farligare synderna. Enligt Islâms Sharî´ah hör dessa handlingar till
att sprida sedefördärv på jorden och att skövla gröda på rot
och frukter. Detta är något Islâm förbjuder. Allâh och Hans sändebud
(sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) har förbjudit det. När profeten (sallâ
Allâhu ´alayhi wa sallam) såg en dödad kvinna i strid, sade han:

”Hon skulle inte dödas.”
[3]

Det vill säga att det var absolut förbjudet att döda henne.

Baserat på vad jag har sett av de attacker som utfördes
mot dessa byggnader, anser Islâm att dessa gärningsmän hör till de största
syndarna och värsta handlarna. Den som tror att någon av Islâms
lärda, som känner till Sharî´ahns mål och är medvetna om Qur’ânens
och profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) avsikter, godkänner dessa
illdåd, tänker endast onda tankar.

Det ankommer inte en Muslim att glädjas över sin fiendes
olycka, även om han har förtryckts. Orättvissa är oacceptabelt. Att hysa
en individuell fientlighet mot någon som inte förtjänar att straffas,
är en förbjuden och vidrig egenskap. Vad skall man då säga om detta
som har hänt? Hur kan man då säga att Muslimer godkänner liknande
handlingar?

Oavsett vilka förklaringar de rättfärdigar sina illdåd
med, kommer de varken att accepteras eller tillåtas av Islâms våg.
Allâh (djalla wa ´alâ) säger i den Ädla Qur’ânen när Han tilltalar Muslimerna:

”Troende! Stå fasta på Allâhs sida som vittnen
för rätt och rättvisa och låt inte avoghet mot ett folk förmå
er att avvika från rättvisans väg. Gör rätt – det ligger gudsfruktan
närmast; Allâh är väl underrättad om vad ni gör.” (5:8)

Himlarna och jorden har skapats med rättvisa. Rättvisans våg
godkänner aldrig ett massmord. Liknande handling kan endast hamna i orättvisans
och syndernas vågskål. Det är en väldig synd att döda en oskyldig
människa. Vad skall man då säga om ett massmord? Vad skall man då
säga om mord på spädbarn, barn och havande kvinnor?

Dessa skrämmande syner som är resultatet på denna
ogärning, accepteras inte av en förnuftig Muslim. Dessa handlingar skall
inte tas som förebild, även om de härrör från en ”islamist” i ett
Islâmiskt land. Poängen ligger i de lärdas uttalanden. Poängen ligger
i vad Islâms Sharî´ah säger om dessa allvarliga illdåd.

När Saudiarabien behandlade frågan kring flygplanskapningar
innan något saudiskt plan hade kapats, beslöt landets lärda att
flygplanskapningar är förbjudna oavsett om passagerarna är Muslimer eller
inte. De ansåg att orättvisor är förbjudna. De ansåg att det
hör till de största synderna på jorden att ge sig på oskyldiga
människor och terrorisera dem.

Således är det inte märkligt att Saudiarabien fördömer
liknande frågor och proklamerar att de varken är behagade av dem
eller deras utövare. Saudiarabien är ett Islâmiskt kungadöme, och lov
och pris tillkommer Allâh. Med all rätt styrs det av Islâms ordning och
Sharî´ah. Grunden till dess handling och ordning är att inte motstrida
Islâm. Om det då fördömer liknande gärningar, gör de det utmed dess
religion och Islâmiska ställning. Detta land är de två Heliga moskéernas
land. I detta land har Budskapet sänts ned.


[1] Muslim (6572).

[2] Muslim (4522).

[3] Abû Dâwûd (2669).