Innebörden av avfall

Avfall innebär att avfällingen hädar efter att ha varit muslim. Den som avgudar, nekar något av Allâhs herravälde, gudomlighet eller namn och egenskaper, tillskriver Allâh hustru eller avkomma, dementerar någon av Hans skrifter eller något av Hans sändebud eller förtalar Allâh eller Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam), har hädat.

Den som okunnigt nekar att otukt, eller något annat uppenbart förbud vars förbud det råder samstämmighet om, är förbjudet, skall få sanningen klargjord för sig. Om han känner till sanningen hädar han. Den som frivilligt gör sig skyldig till avfall och är myndig, man såväl som kvinna, krävs på ånger i tre dagar. Dessa dagar skall han tillbringa under åtstramade förhållanden. Om han inte återvänder till islam halshuggs han.

En avfällings ånger, liksom som alla andra otrognas ånger är, att han vittnar att det inte finns någon sann gud utom Allâh och att Muhammad är Allâhs sändebud. Den som nekar en förpliktelse eller dylikt, ångrar sig på samma sätt, och skall utöver det bekräfta det han dessförinnan nekat eller säga att han avsvär sig från all annan religion än islam.