Ingen skillnad mellan resningen och hörseln, nedstigningen och synen

Dessa lärda tolkar resningen som erövring, nedstigningen som nedsänd order, de två händerna som två gåvor och förmågor. Anledningen att Allâh har öppnat mitt bröst gentemot dem är att jag vet att de har förstått Herrens (ta´âlâ) egenskaper utmed skapelsernas egenskaper. De har inte begripit en resning som tillkommer Allâh. De har inte begripit en nedstigning som tillkommer Allâh. De har inte begripit två händer som tillkommer Hans väldighet, utan föreställning och liknelse. Därför har de förvrängt orden och förnekat det som Allâh (ta´âlâ) har beskrivit Sig själv med.

Tvivelsutan är både vi och de enade om att bekräfta Allâhs liv, hörsel, syn, kunskap, förmåga, vilja och tal. Det enda vi förstår från ett liv är det som våra kroppar upplever. Det enda vi förstår från hörsel och syn är det som vi upplever med våra kroppars organ. De säger att Allâhs liv, hörsel och syn är inga oväsentligheter och att de tillkommer endast Honom och inte oss. Då säger vi att Hans liv är känt och det skall inte föreställas. Hans kunskap är känd och den skall inte föreställas. Hans hörsel och syn är kända och inga oväsentligheter. De tillkommer alltså endast Honom.

Precis samma sak skall sägas om Hans höghet, resning och nedstigning. Hans höghet är känd, det vill säga bekräftad liksom hörseln och synen är bekräftade. De är kända och skall inte föreställas. Även Hans höghet är känd och bekräftad och skall inte föreställas. Hans resning över tronen är känd och skall inte föreställas via rörelse och förflyttning som tillkommer skapelsen, utan på ett sätt som tillkommer Hans väldighet och majestätiska egenskaper. De är kända sett till helheten och bekräftelse, obegripliga sett till beskaffenheten och begränsningen. Den troende förstår den på ett sätt till skillnad från ett annat. Han förstår den i den bemärkelsen att den är bekräftad och befintlig. Samtidigt är han okunnig om den ur beskaffenhetens och begränsningens synvinkel.

Därmed kombinerar vi det som Allâh (ta´âlâ) har bekräftat åt Sig själv med dementi av förvrängning, liknelse och passivitet. Det är det Herren (ta´âlâ) vill av oss när Han nämner Sina egenskaper för oss. Vi skall alltså känna Honom via dem, tro på dem som verkliga och avfärda liknelse från dem. Vi skall inte förneka dem med förvrängning och tolkning. Det finns nämligen ingen skillnad mellan resningen och hörseln, nedstigningen och synen. Allesammans har nämnts i Qur’ânen och Sunnah.