Ibn Bâz och al-Albânî förstår sig inte på Djihâd-relaterade frågor

 

Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (rahimahullâh)

Ur kassettbandet ”Fatâwâ-ul-´Ulamâ’ fîl-Djihâd”

Frågan ställs till Imâm al-Albânî:

”Beträffande ert uttalande:
”Fråga Påminnelsens folk om ni inte vet.” (16:43),
kastar vissa människor tvivelaktigheter på dessa ungdomar som säger
”Låt oss hänvisa Shaykh al-Albânî, Shaykh ´Abdul-´Azîz (bin
Bâz) eller någon annan.” De säger till dem: ”Shaykh
al-Albânî och Shaykh ´Abdul-´Azîz har kunskap om Fiqh och Hadîth, men
vad gäller Djihâd- och krigsrelaterade frågor, fordras det att vi
hänvisar till dem som har erfarenhet av dessa frågor.

Svar av Imâm och ´Allâmah al-Albânî
(rahimahullâh):

”Det är sant att al-Albânî,
Ibn Bâz eller någon annan inte klarar av att bära vapen, men att
de inte förstår sig på Djihâd-relaterade frågor? Vad
är det för snack? Det är Djävulen som förskönar deras domslut vilka motstrider
Boken och Sunnahn.”

Fråga:

”De säger att Shaykh al-Albânî
och Shaykh Ibn Bâz inte känner till de vardagliga frågorna (Fiqh-ul-Wâqi´)
och att det är de – d v s de som varnar för dessa två Imâmer
– som lever i nutiden.”

Svar:

”OK. Hämta de vardagliga
frågorna och hämta deras Sharî´ah-baserade domslut. Vi säger till
er: Ni känner till de vardagliga frågorna bättre (än oss), men dessa
vardagliga frågor kommer inte att ge er något domslut. Domslut
hämtas från Allâhs Bok och Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi
wa sallam) Hadîth. Subhân Allâh, detta är en mycket stor envishet. När
Muslimernas lärde får frågor ställda, handlar det om händelser
som har ägt rum. Känner den lärde till denna fråga? Nej, han gör
inte det. Men, den som frågar beskriver händelsen såsom den
har ägt rum. Varför tar han själv inte tag i domen? Därför att han vet
att även om den lärde inte känner till händelsen, känner han däremot till
denna händelses dom. Därför är det märkligt att man försvarar dessas domslut
vilka är byggda på okunnighet om Boken och Sunnahn eftersom de är
kunnigare än den och den om de vardagliga händelserna. Må Allâh
välsigna er för att ni känner till denna vardagliga fråga, men denna
kännedom kommer inte ge er något domslut om denna fråga. Därför
måste ni fråga de lärde, vilket den Ädla Qur’ânen säger.
Det är inte ett måste att varenda gång en lärd frågas
en fråga, att han känner till dess vardagliga fråga –
detta är ju en mycket stor fråga. De försvarar sina västerländska
avvikelser genom att säga att de känner till vardagen bättre än de lärde.
Käre broder! Varje gång någon hamnar i en knipa, är det känt
att han känner till den bättre än den han frågar, men han klarar
däremot inte av att ge ett domslut utan att fråga den lärde. Därför
måste de fråga de lärde, vilket den omnämnda versen säger.

Nu har en Djihâd-grupp
bildats. Vad vill den göra? Den vill strida för Allâhs skull. OK. Känner
inte de lärde och Fiqh-vetarna domarna om Djihâd och om de är dugliga
till det eller inte och om de har möjlighet till att anskaffa sig de tillbehör
de behöver eller inte – speciellt de materiella tillbehören? Subhân
Allâh! Allâh-ul-Musta´ân!