Hjärntvättad terrorism

Talare: Shaykh ´Alî al-Faqîhî

Källa: Sharh Tafsîr as-Sa´dî (2:178-179), 08/14/1423 – 10/10/2003,

al-Masdjid an-Nabawî, al-Madînah an-Nabawiyyah.

publicerad
21.09.2004

Fråga:

Vad är domen för de sprängattentat som äger rum i ickemuslimska
länder?

Svar:

De är inte tillåtna. De sprängattentat som utförs i dag
[i de ickemuslimska länderna] är just vad som utförs i vårt land. Ni vet
ju alla vad som nyligen inträffade i Riyâdh. Det som fick dessa människor
att utföra dessa gärningar är ingenting annat än troslära. Deras troslära
säger dem att döda ickemuslimer och de som innehar deras dom. De anser
att Muslimerna har blivit avfällingar och ickemuslimer pga. deras stora
synder. De tolkar affärer med lojalitet, ty de ser ingen skillnad mellan
affärer och lojalitet. Att vara lojal mot ickemuslimerna innebär att älska
dem, hjälpa dem, stöda dem och vara ledsen när det går dåligt för dem.

Beträffande affärer med dem på så sätt att du ser säljer
och handlar med dem, anses det vara affärer. Muslimerna är otroligt svaga
i dag. Vi har inga egna flygplan, inga egna bilar och inga egna pansarvagnar.
Vem skall vi då köpa från? Från dem. Betyder detta att du har handlat
lojalt mot dem? Nej, det gör det inte.

De som har detta tankesätt, besitter det eftersom de har
blivit hjärntvättade. Det har borrats in i deras hjärnor att samtliga
Muslimer har blivit ickemuslimer. Därför frågar frågaren om boken ”Fî
Dhilâl-il-Qur’ân” [1] .
I ”Fî Dhilâl-il-Qur’ân” förekommer riktiga katastrofer. Om du läser hans
förklaring till Allâhs (tabârak wa ta´âlâ) Ord:

”Säg: Vilket vittnesbörd väger tyngst?” Säg: ”Allâh är vittne
mellan mig och er…”” [2]

finner du honom säga:

”Hela mänskligheten har avfallit från ”Det finns ingen sann
gud utom Allâh” och blivit avfällingar.”

Hänvisa till boken och den sista utgivningen. Han säger
att samtliga människor har lämnat ”Det finns ingen sann gud utom Allâh”,
inklusive Mu’adhdhinûn [3] . Denna bok har liknande skildringar. Läs den så får ni se.
Han säger:

”De förtjänar hårdare straff i livet efter detta än avgudadyrkarna.”

Detta är inte mina ord, utan författarens. Hänvisa till
boken och särskilt denna vers.

Detta yttrande antogs av dessa dumma ungdomar. De fick för
sig att samtliga människor har blivit avfällingar och därför verkställde
de dessa uttalanden på Muslimerna, medan Allâhs sändebud (sallâ Allâhu
´alayhi wa sallam) sade:

”Allâh låter den Han önskar väl förstå religionen.”

Därför är det obligatoriskt att hänvisa till Qur’ânen och
Sunnahn och till de lärde som förklarar för dem. Men om man studerar själv
eller med den här mannen (dvs. Sayyid Qutb), kommer man att verkställa
dessa handlingar på Muslimerna.


[1] Sayyid Qutbs s k Tafsîr.

[2] 6:19.

[3] De som kallar till den vardagliga bönen från minareterna.