Fundamentalism och fundamentalister

Fråga: Det har blivit utspritt i media att de ungdomar som vaknat till, har anklagats för extremism (Tatarruf) och fundamentalism (Usûliyyah). Vad är er kommentar om detta?

Svar: Detta är ett fel som har kommit från öst och väst. Ett fel som har kommit från de kristna, kommunisterna, judarna och andra än dem som vill  locka folket från kallet till Allâh (´azza wa djall) och dess hjälpare. Med begrepp som “extremism”, “fundamentalism” och andra öknamn, har de velat mörklägga Da´wahn.

Det råder inga tvivel om att kalla till Allâh hör till sändebudens religion. Det är deras metodik och sätt. Likaså är det obligatoriskt för de lärde att flitigt kalla till Allâh. Vad beträffar ungdomarna, skall de frukta Allâh, hålla sig till sanningen och varken överskrida eller försumma.

Däremot är det möjligt att vissa ungdomar antingen överdriver och på så sätt faller i någon typ av överdrift, eller faller kort i sin kunskap och på så sätt hamnar i någon typ av försummelse. Samtliga ungdomar, lärde och andra är förpliktigade att frukta Allâh och studera sanningen med bevis. Det skall vara enligt Qur’ânen och Sunnahn. Dessutom måste de varna för Bid´ah, överdrift och försummelse, på samma sätt som de är beordrade att varna för okunnighet och brister – och ingen av dem är felfri.

Men Allâhs fiender bland de kristna och andra som följer deras metodik, har använt sig av detta som ett hjälpmedel för att sätta käppar i hjulet för  Da´wahn och kväva den. Det har de gjort genom att anklaga dess folk för extremism och fundamentalism.

Men vad betyder fundamentalister (Usûliyyûn)?

Om meningen bakom ordet fundamentalister är att de håller sig till fundamenten [1] och det som Allâh och Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) har sagt, anses det vara ett beröm och inget fördömande. Att hålla sig till de fundament som förekommer i Allâhs Bok och Hans profets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Sunnah är inget annat än berömvärt. Däremot är det fördömt att hålla sig till extremism eller  försummelse.

Det är ingen skam att en person håller sig till grunderna i Allâhs Bok och Hans sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Sunnah, utan det är berömvärt och fulländat. Det är just detta som är obligatoriskt för studenterna och dem som kallar till Allâh, nämligen att de håller sig till fundamenten i Allâhs Bok och Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Sunnah.

Att beskriva kallarna (Du´ât) för fundamentalister är ett allmänt uttryck som det endast avses klander med. Faktum är att fundamentalism är berömvärt, inte klandervärt.

Om en student håller sig till fundamenten i Allâhs Bok och Hans sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Sunnah, sysselsätter sig med dem och tar hand om dem samt det som de lärde har bekräftat, anses inte det som ett fel. Däremot är det fel att vara extrem i Bid´ah, adderingar, överdrift, okunnighet eller försummelser.

Det är alltså obligatoriskt för kallarna att hålla sig till de Sharî´ah-baserade fundamenten och färdas på den måttliga väg Allâh har låtit dem färdas på. Allâh har låtit dem vara medelvägens samfund. Det är även obligatoriskt för kallarna att hålla sig till medelvägen och varken överdriva eller  försumma. Likaså är de förpliktigade att vara upprättade på sanningen och att stadigt färdas på den med dess Sharî´ah-baserade bevis. Således skall man varken överdriva eller försumma, utan hålla sig till den medelväg som Allâh har beordrat att följas.


[1] D v s principerna och grunderna.