Först Konstantinopel och sen Rom

publicerad
10.01.2010

Författare: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî
Källa: Silsilah al-Ahâdîth as-Sahîhah (1/33)

4 – Abû Qabîl sade:

“Vi var hos ´Abdullâh bin ´Amr bin al-´Âs när han blev frågad: “Vilka två städer kommer att erövras först; Konstantinopel eller Rom?” ´Abdullâh befallde att en låda med kedjor skulle föras fram. Han tog ut en bok ur den[1] och sade: “Under tiden som vi satt runtom Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och skrev, blev Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) frågad: “Vilka två städer kommer att erövras först; Konstantinopel eller Rom?” Då sade Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam): “Herakleios[2] stad kommer att erövras först.” Det vill säga Konstantinopel.”

Rapporterad av Ahmad (2/176), Ibn Abî Shaybah i “al-Musannaf” (47/153/2), Abû ´Amr ad-Dânî i “as-Sunan al-Wâridah fîl-Fitan” (116/2), al-Hâkim (4/422) och ´Abdul-Ghanî al-Maqdisî i “Kitâb-ul-´Ilm” (2/30/1) som sade:

“Hadîthen har en god berättarkedja.”

Den är autentisk enligt al-Hâkim och adh-Dhahabî höll med och det är som de sade.

Rom är dagens italienska huvudstad.

Den första erövringen ägde rum genom Muhammad al-Fâtih al-´Uthmânî, vilket är känt. Detta skedde mer än åttahundra år efter profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) profetia. Likaså kommer den andra erövringen oundvikligt att ske med Allâhs (ta´âlâ) tillstånd.

Det råder inga tvivel om att den andra erövringen fordrar att det renläriga kalifatet kommer att återvända till det muslimska samfundet.

[1]                          Detta bevisar att hadîth visst skrevs ned på profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) tid till skillnad från vad vissa lögnare tror.

[2]                          Se http://sv.wikipedia.org/wiki/Herakleios