En hadîth mot Djahmiyyah och Mu´tazilah

Imâm Abû ´Alî al-Husayn bin Muhammad al-Qâdhî underrättade oss: Abû Nu´aym ´Abdul-Malik bin al-Hasan al-Isfarâyînî underrättade oss: Min faders morbror Abû ´Awânah Ya´qûb bin Ishâq al-Hâfidh underrättade oss: Abûl-Azhar Ahmad bin al-Azhar underrättade oss: Wahb bin Djarîr underrättade oss: Min fader underrättade oss: Jag hörde Muhammad bin Ishâq återberätta Ya´qûb bin ´Utbah, från Djubayr bin Muhammad bin Djubayr bin Mut´im berättade från sin fader som berättade från sin fader som sade:

”En beduin kom till profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och sade: ”Allâhs sändebud! Liven går under, familjerna hungrar och egendomarna ödeläggs. Be din Herre om regn för oss. Vi ber Allâh medla inför dig och dig inför Allâh.” Då sade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam): ”Fri är Allâh från brister! Fri är Allâh från brister!” Han fortsatte säga så till dess att det syntes på hans följeslagares ansikten. Därefter sade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam): ”Ve dig! Allâh skall inte bes om medling inför någon av Sin skapelse. Ve dig! Vet du vem Allâh är? Allâh är ovanför Sin tron och Hans tron är ovanför Hans himlar. Han är såhär ovanför den – Wahb visade med sin hand och formade den lik en kupol. Abûl-Azhar visade också – och den låter på grund av Honom liksom en ryttares sadel låter.”1

Denna hadîth rapporterade Abû Dâwûd Sulaymân bin al-Ash´ath i kapitlet mot Djahmiyyah och Mu´tazilah.

1Abû Dâwûd (4726) och at-Tabarânî i ”al-Mu´djam al-Kabîr” (1547). Svag enligt al-Albânî i ”Dha´îf Sunan Abî Dâwûd” (1017).