Det bästa med ash-Shâfi´î

´Abdullâh bin Ahmad bin Hanbal sade: Jag hörde Muhammad bin Dâwûd säga:

Trots att ash-Shâfi´î hatade skolastiker och Ahl-ul-Bid´a är det inte känt att han någonsin har överensstämt med någon sekt, associerats med den eller varit känd för den.”

´Abdullâh bin Ahmad bin Hanbal återberättade från sin fader som sade:

När en rapportering var bekräftad hos ash-Shâfi´î, efterlevde han den. Hans bästa drag var att han inte attraherades av skolastik. Han brydde sig bara om Fiqh.”

Abû ´Abdir-Rahmân as-Sulamî sade: Jag hörde ´Abdur-Rahmân bin Muhammad bin Hâmid as-Sulamî säga: Jag hörde Muhammad bin ´Aqîl bin al-Azhar säga:

En man kom till al-Muzanî och ställde honom en skolastikrelaterad fråga varpå han svarade: ”Jag hatar det. Jag rent av förmenar det liksom ash-Shâfi´î förmenade det. Jag hörde ash-Shâfi´î säga: ”Mâlik blev frågad om skolastik och Tawhîd och svarade: ”Det är omöjligt att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) lärde sitt samfund tvättning efter toalettbesök men inte Tawhîd. Tawhîd är det profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade om när han sade:

Jag har blivit befalld att strida mot människorna till dess att de vittnar att det inte finns någon sann gud utom Allâh.”1

Det är sann Tawhîd som förskonar liv och egendomar.”

1al-Bukhârî (6924), Muslim (124) och Ahmad (67).