Dagens splittring mellan två Shaykher är Satans verk

Fråga: Vi bor i Storbritannien och ser att en väldig splittring har spridits. Grunden till den ligger i en osämja mellan två Shaykher. Vi ser hur muslimerna är uppdelade i två grupper; en grupp med den ene Shaykhen och en grupp med den andre.

Svar: Det är inte typiskt för London. Även vi upplever det här; osämja och uppdelningar där alla angriper alla. Det är en prövning. Vi ber Allâh skydda muslimerna mot den. Studenternas plikt är att råda varandra, stå på god fot med varandra, ha överseende med varandra och samarbeta om fromhet och gudsfruktan. Denna osämja kommer från Satan och Satans medhjälpare. Det finns inkräktande kallare som kallar till villfarelse. De eggar ungdomarna till dessa sakfrågor och sprider dem bland dem varför saker och ting sker som de gör. Alltså är studenterna ålagda att råda varandra, samarbeta och komma överens vid eventuellt missförstånd.