Bulûgh-ul-Marâm

Beskrivning: Imâm Ibn ´Uthaymîn förklarar Ibn Hadjars hadîthbok inom Fiqh ”Bulûgh-ul-Marâm”.
Författare: Hâfidh Ibn Hadjar al-´Asqalânî
Föreläsare: Abû Mûsâ Ziyâd Mustafâ