Sharh Thalâthat-il-Usûl

Beskrivning: Förklaring på Imâm Muhammad bin ´Abdil-Wahhâbs bok Thalâthat-ul-Usûl.
Författare: Shaykh Sâlih bin ´Abdil-´Aziz Âl ash-Shaykh.
Föreläsare: Abû Mûsâ Ziyâd Mustafâ