Sharh Kashf-ish-Shubuhât

Beskrivning: Förklaring på Imâm Muhammad bin ´Abdil-Wahhâbs Kashf-ush-Shubuhât.
Författare: Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn
Föreläsare: Abû Mûsâ Ziyâd Mustafâ