Fath-ul-Madjîd

Beskrivning: Förklaring på Imâm Muhammad bin ´Abdil-Wahhâbs bok Kitâb-ut-Tawhîd
Författare: Imâm ´Abdur-Rahmân bin Hasan Âl ash-Shaykh
Föreläsare: Abû Mûsâ Ziyâd Mustafâ