´Aqîdat-us-Salaf wa Ashâb-il-Hadîth

Beskrivning: Imâm as-Sâbûnî förklarar Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ahs troslära.
Författare: Imâm Ismâ´îl bin ´Abdir-Rahmân as-Sâbûnî
Föreläsare: Abû Mûsâ Ziyâd Mustafâ