al-Qawl al-Hathîth

Beskrivning: an-Nadjmî förklarar Imâm Abûl-Hasan al-Ash´arîs beskrivning av Ahl-us-Sunnahs dogm i “Maqâlât-ul-Islâmiyyîn”.
Författare: ´Allâmah Ahmad bin Yahyâ an-Nadjmî
Föreläsare: Abû Mûsâ Ziyâd Mustafâ