Djâmi´-ul-´Ulûm wal-Hikam

Beskrivning: Imâm Ibn Radjab al-Hanbalî förklarar Imâm an-Nawawîs 40 hadîther.
Författare: Imâm Zayn-ud-Dîn bin Radjab al-Hanbalî
Föreläsare: Abû Mûsâ Ziyâd Mustafâ