Bahdjatu Qulûb-il-Abrâr

Beskrivning: as-Sa´dî förklarar grundläggande hadîther i islam.
Författare: Imâm ´Abdur-Rahmân bin Nâsir as-Sa´dî
Föreläsare: Abû Mûsâ Ziyâd Mustafâ