Är straffet i graven bekräftat?

Shaykh Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn

Ur “Fatâwâ Arkân-il-Islâm”, sid. 108-109.

Fråga:

Är straffet i graven bekräftat?

Svar:

Straffet i graven är bekräftat enligt klar och tydlig text
i Sunnahn, uppenbar text i Qur’ânen samt Muslimernas Samstämmighet. Dessa
tre är bevis för det.

   Vad gäller den klara och tydliga texten i Sunnahn,
sade profeten (´alayhis-salâtu was-salâm):

“Sök skydd hos Allâh från straffet i graven,
sök skydd hos Allâh från straffet i graven, sök skydd hos Allâh
från straffet i graven.”
[1]

   Vad beträffar Muslimernas Samstämmighet, säger
samtliga Muslimer i dag då de förrättar bönen:

“Jag söker skydd hos Allâh från helvetets straff
och gravens straff.”

   Detta sägs även av de vanliga och okunniga
Muslimerna som varken hör till Samstämmighetens eller Kunskapens folk.

   Angående den uppenbara texten i Qur’ânen,
säger Han (ta´âlâ) om Faraos familj:

“Morgon och afton förs de fram till Elden, och den
Dag då den Yttersta stunden är här (skall änglarna säga): “För
in Faraos anhang för det strängaste av alla straff!”” [2]   

   Det råder inga tvivel om att de får
se på elden för att de skall få straffas av den. Han (ta´âlâ)
sade:

“Om du kunde se de orättfärdiga när de ligger för döden
och änglarna sträcker ut händerna: “Låt själen fara!””
[3]

Allâhu Akbar! De är försiktiga och vill inte att deras själar
går ut.

“I dag skall ni få lida ett förnedrande straff
för de lögner ni yttrade om Allâh och för att ni av högmod vägrade att
lyssna till Hans budskap.” [4]

Ordet “I dag” (al-Yawm) befinner sig i bestämd
form och betyder den nuvarande dagen, d v s dagen de dör.

“I dag skall ni få lida ett förnedrande straff
för de lögner ni yttrade om Allâh och för att ni av högmod vägrade att
lyssna till Hans budskap.” [5]

På så sätt är straffet i graven bekräftat
enligt Sunnahns klara och tydliga text, Qur’ânens uppenbara text och Muslimernas
Samstämmighet.[1] Muslim (2867).

[2] 40:46.

[3] 6:93.

[4] 6:93.

[5] 6:93.