Är det tillåtet att döda ickemuslimerna i muslimska länder?

Fråga: Hur lyder domen för att döda de ickemuslimer
som har blivit lovade säkerhet i Muslimska länder?

Svar: Religionen Islâm som Allâh har valt ut till detta
folk respekterar löften och pakter. Detta är rättvisans, sanningens och
godhetens religion. Allâh säger:

”Troende, försök inte bedra Allâh och sändebudet och
svik inte med vett och vilja de förtroenden ni får ta emot.”
(8:27)

Islâm är en religion som bestrider svek, bedrägeri, lögn
och annan omoral. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) varnade för
dessa omoraliska egenskaper och sade:

”Om en person besitter fyra egenskaper, är han en absolut
hycklare. Har han däremot endast en av dessa egenskaper i sig, besitter
han en hycklares egenskap till dess att han gör sig kvitt den: När han
lovar något, bryter han löftet, när han talar, ljuger han, när han
sluter en pakt, bryter han den och när han debatterar med någon,
överskrider han gränserna.”

Att respektera överenskommelser och pakter är en av Islâms
väldigaste moraler medan det hör till den värsta omoralen att man bryter
dem och detta är något Islâm varnar Muslimerna för. Till det största
sveket hör att man dödar den Allâh har förbjudit att dödas. De typer av
människor som Allâh har förbjudit att dödas är:

Muslimer,

Ickemuslimer under beskydd,

Ickemuslimer man har förhandlingar med och

Ickemuslimer som Muslimerna har lovat säkerhet.

Om en person manifesterar att han är en Muslim, får
hans liv inte kränkas oavsett vilken synd han utför, ty varken Qur’ânen
eller profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Sunnah har gett något
tillstånd till det. Likaså gäller denna dom ickemuslimerna
under beskydd och de ickemuslimer med vilka det råder förhandlingar.
Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Den som dödar en person som har blivit lovad säkerhet
skall inte få känna paradisets doft även om dess doft har en sträcka
på fyrtio år.”

Han sade också:

”En Muslim har möjlighet att ångra sig så
länge han inte dödar någon han har blivit förbjuden att döda.”

Därmed klargörs det att de beskyddades blod är olovligt
att spilla och att döda dem är en allvarlig synd eftersom profeten (sallâ
Allâhu ´alayhi wa sallam) sade att en person som dödar dem inte skall
få känna lukten av paradiset, d v s att han aldrig kommer få
träda in i det.

Beträffande dem som har blivit lovade säkerhet, säger Allâh:

”Om någon bland avgudadyrkarna söker skydd hos
dig, ge honom då ditt beskydd, så att han får höra Allâhs
Ord; för honom sedan till en plats där han är i trygghet.” (9:6)

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Muslimerna är lika i att avlägga löften. Den lägre
kan avlägga det medan den högre skall respektera det. Den som bryter en
Muslims löfte skall få Allâhs, Hans änglars och hela mänsklighetens
förbannelse över sig och varken hans obligatoriska eller frivilliga handlingar
skall accepteras.” (al-Bukhârî och Muslim)

Umm Hânî’ kom till profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam)
efter Erövringen av Makkah och berättade för honom att hennes broder ´Alî
avsåg att döda en man hon hade lovat säkerhet. Då sade profeten
(sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) att hennes löfte är hans löfte.

Således är det inte tillåtet att döda de ickemuslimer
som vistas i våra länder och har blivit lovade säkerhet. Följaktligen
innebär aggressioner mot de människor som har blivit lovade säkerhet,
en aggression mot Sharî´ahns föreskrifter.