Aktiviteter

STUDIECIRKEL

I Maktabah Dâr-ul-Hadîth bedrivs lektioner i diverse ämnen inom Islâm. Huvudsakligen bedrivs dock lektioner i Troslära, Fiqh och Arabiska.

Samtliga lektions tillfällen är öppen undervisning, avsedda för muslimer som är intresserade att öka sin kunskap om Allahs Religion. Lektionerna kännetecknas genom att ett specifikt ämne studeras i anknytning till en utvald bok, varifrån en serie föreläsningar och fördjupningar görs. Tillsvidare har följande litteratur avklarats:

´Aqîdah:

1) Imâm Muhammad bin ´Abdil-Wahhâbs Thalâthat-il-Usûl med förklaring av Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn och ´Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân.

2) Imâm Muhammad bin ´Abdil-Wahhâbs Kashf-ush-Shubuhât med förklaring av Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn.

3) Imâm Muhammad bin ´Abdil-Wahhâbs Nawâqidh-ul-Islâm med förklaring av ´Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân.

4) Imâm Ibn Qudâmah al-Maqdisîs Lum´at-ul-I´tiqâd med förklaring av ´Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân.

5) Imâm Ibn Taymiyyahs al-´Aqîdah al-Wâsitiyyah med förklaring av Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn

6) Imâm Ibn ´Uthaymîns al-Qawâ´id al-Muthlâ med författarens förklaring.

7) Imâm Muhammad bin ´Abdil-Wahhâbs Kitâb-ut-Tawhîd med förklaring av Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn.

8) Imâm Ibn-ul-Qayyims Hâdîl-Arwâh ilâ Bilâd-il-Afrâh.

9) Imâm Abû Muhammad al-Barbahârîs Sharh-us-Sunnah med förklaring
av ´Allâmah Ahmad bin Yahyâ an-Nadjmî.

10) Imâm Zayn-ud-Dîn bin Radjab al-Hanbalîs at-Takhwîf min-an-Nâr.

11) Imâm Ibn Abî Dâwûds al-Hâ’iyyah med förklaring av Shaykh ´Abdur-Razzâq bin ´Abdil-Muhsin al-´Abbâd.

12) Imâm Ibn-ul-Qayyims Hidâyat-ul-Hayârâ.

13) ´Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzâns Kitâb-ut-Tawhîd.

14) ´Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzâns Sharh ´Aqîdat-ul-Imâm Muhammad bin ´Abdil-Wahhâb.

15) Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîns Taqrîb-ut-Tadmuriyyah

16) Imâm Ibn ´Abdil-Hâdî al-Maqdisîs al-Istiwâ’ ´alâ al-´Arsh.

17) Imâm Abû Bakr al-Âdjurrîs ash-Sharî´ah.

18) Imâm Ibn ´Uthaymîns Fath Rabb-il-Bariyyah.

19) Imâm Muhammad bin ´Abdil-Wahhâbs ar-Radd ´alâ ar-Râfidhah.

20) ´Allâmah ´Abdur-Rahmân as-Sa´dîs Fath-ur-Rahîm al-Malik al-´Allâm.

21) Imâm ´Abdur-Rahmân bin Hasan Âl ash-Shaykhs Fath-ul-Madjîd.

22) Imâm Ismâ´îl bin ´Abdir-Rahmân as-Sâbûnîs ´Aqîdat-us-Salaf wa Ashâb-il-Hadîth.

23) Imâm Muhammad bin Ahmad al-Qurtubîs at-Tadhkirah.

24) Shaykh ´Abdus-Salâm bin Bardjas Mu´âmalat-ul-Hukkâm.

25) Imâm Ismâ´îl al-Muzanîs as-Sunnah med förklaring av ´Allâmah Ahmad bin Yahyâ an-Nadjmî.

26) ´Allâmah Muhammad al-Djâmîs ”al-´Aqîdah al-Islâmiyyah wa Târîkhuhâ”.

27) Imâm Ahmad bin Hanbals Usûl-us-Sunnah med förklaring av ´Allâmah Rabî´ al-Madkhalî.

28) Imâm Muhammad bin ´Abdil-Wahhâbs Kitâb-ut-Tawhîd med förklaring av ´Allâmah Sâlih al-Fawzân. (pågår fortfarande)

29) Imâm Muhammad bin ´Abdil-Wahhâbs Masâ’il-ul-Djâhiliyyah med förklaring av ´Allâmah Sâlih al-Fawzân.

Fiqh:

1) Imâm Ibn Qudâmahs ´Umdat-ul-Fiqh (kapitel rening, bön, Djihâd, giftermål och skilsmässa) med förklaring av Imâm Bahâ’-ud-Dîn al-Maqdisî.

2) Imâm Ibn Qudâmahs al-Muqni´ (kapitel rening, bön, Djihâd och
giftermål) med förklaring av Imâm Sulaymân bin ´Abdillâh Âl ash-Shaykh.

3) Imâm Mûsâ al-Hadjdjâwîs Zâd-ul-Mustaqni´ (kapitel giftermål) med förklaring av ´Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân.

4) ´Allâmah al-Fawzâns al-Mulakhkhas al-Fiqhî (kapitel rening och bön).

5) Imâm Ibn Qudâmahs al-Kâfî (kapitel rening och bön).

6) ´Allâmah ´Abdullâh al-Bassâms Taysîr-ul-´Allâm (kapitel fastan).

7) Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânîs Djilbâb-ul-Mar’ah al-Muslimah.

8) Hâfidh Ibn Hadjar al-´Asqalânîs Bulûgh-ul-Marâm med förklaring av Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn. (Pågår fortfarande)

9) Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânîs Manâsik-ul-Hadjdj wal-´Umrah.

10) ´Allâmah Hammâd al-Ansârîs I´lâm-uz-Zumrah bi Ahkâm-il-Hidjrah.

11) Imâm Ibn ´Uthaymîns ash-Sharh al-Mumti´ (kapitel samlevnad med fruarna).

12) Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânîs Ahkâm-ul-Djanâ’iz.

13) Imâm ´Abdul-´Aziz bin Bâzs al-Mufîd fî Madjâlis Shahr Ramadhân.

Qur’ân:

1) Imâm Ibn ´Uthaymîns Usûl fît-Tafsîr.

2) Imâm Ibn ´Uthaymîns Ahkâm-ul-Qur’ân. (delvis genomgången)

Hadîth:

1) Imâm Muslim an-Nîsâbûrîs al-Musnad as-Sahîh (kapitel ledarskap) med förklaring av Imâm Yahyâ an-Nawawî.

2) Imâm Abû Dâwûd as-Sidjistânîs as-Sunan (kapitel prövningar och krig) med förklaring av Imâm Shams-ul-Haqq al-´Adhîmâbâdî.

3) Imâm Abû ´Îsâ at-Tirmidhîs al-Djâmi´ (kapitel mat) med förklaring av Imâm Muhammad ´Abdur-Rahîm al-Mubârakfûrî.

4) Imâm Ibn Mâdjahs as-Sunan (kapitel klädsel) med förklaring av Imâm Abûl-Hasan as-Sindî al-Hanafî.

5) Imâm Muhammad al-Bukhârîs al-Djâmi´ as-Sahîh (kapitel karaktärer) med förklaring av Imâm Ahmad bin Hadjar al-´Asqalânî.

6) Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîns Mustalah-ul-Hadîth. (delvis)

Sîrah:

1) Imâm Ibn Kathîrs as-Sîrah an-Nabawiyyah med förkortning av Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî.

2) Imâm Ibn Kathîrs Qasas-ul-Anbiyâ’.

3) Imâm Shams-ud-Dîn adh-Dhahabîs Siyar A´lâm-in-Nubalâ’. (pågår fortfarande)

4) ´Allâmah al-´Izz bin ´Abdis-Salâms Bidâyat-us-Sûl fî Tafdhîl-ir-Rasûl.

Adab:

1) Imâm an-Nawawîs Riyâdh-us-Sâlihîn med förklaring av Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn

2) Shaykh Bakr Abû Zayds Hilyah Tâlib-il-´Ilm med förklaring av Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn.

3) Imâm Zayn-ud-Dîn bin Radjab al-Hanbalîs Latâ’if-ul-Ma´ârif (kapitel Ramadhân).

4) Imâm Imâm Abû Dâwûd as-Sidjistânîs kapitel om Adab ur boken as-Sunan med förklaring av Imâm Shams-ul-Haqq al-´Adhîmâbâdî.

5) Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânîs Âdâb-uz-Zafâf.

6) ´Allâmah Rabî´ al-Madkhalîs al-Huqûq wal-Wâdjibât ´alâ ar-Ridjâl wan-Nisâ’ fîl-Islâm.

7) Imâm Ibn-ul-Qayyims Tuhfat-ul-Mawdûd bi Ahkâm-il-Mawlûd.

8) Shaykh ´Abdus-Salâm bin Bardjas al-I´lâm bi Ba´dh Ahkâm-is-Salâm.

9) Imâm al-Khatîb al-Baghdâdîs ar-Rihlah fî Talab-il-Hadîth.

10) Imâm Ibn Radjabs Djâmi´-ul-´Ulûm wal-Hikam.

11) Imâm Ibn-ul-Qayyims ad-Dâ’ wad-Dawâ’.

12) Shaykh ´Abdus-Salâm bin Bardjas ´Awâ’iq-ut-Talab.

13) Shaykh ´Abdus-Salâm as-Sulaymâns Tarbiyat-ul-Awlâd.

14) ´Allâmah Rabî´ al-Madkhalîs al-Lubâb. (pågår fortfarande)

Arabiska:

1) Durûs-ul-Lughah al-´Arabiyyah del 1 av Dr V. ´Abdur-Rahîm.

2) Durûs-ul-Lughah al- ´Arabiyyah del 2 av Dr V. ´Abdur-Rahîm.

3) Durûs-ul-Lughah al- ´Arabiyyah del 3 av Dr V. ´Abdur-Rahîm.

Kvinnornas lektioner:

1) Imâm Muhammad bin ´Abdil-Wahhâbs ”Kitâb-ut-Tawhîd” med förklaring av Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn.

2) Imâm Ibn Qudâmah al-Maqdisîs ”Lum´at-ul-I´tiqâd” med förklaring av ´Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân.

3) Imâm Ibn Qudâmah al-Maqdisîs ”´Umdat-ul-Fiqh” (kapitel rening och bön) med förklaring av Imâm Bahâ’-ud-Dîn al-Maqdisî.

4) Imâm Ibn Qudâmah al-Maqdisîs ”al-Muqni´” (kapitel rening och bön) med förklaring av Imâm Sulaymân bin ´Abdillâh Âl ash-Shaykh.

5) Imâm Abû Dâwûd as-Sidjistânîs ”as-Sunan” (kapitel Adab) med förklaring av Imâm Shams-ul-Haqq al-´Adhîmâbâdî.

6) ´Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzâns ”Sharh Nawâqidh-il-Islâm”

7) Imâm Ibn-ul-Djawzîs ”Ahkâm-un-Nisâ'”

8) ´Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzâns ”Sharh-ul-Usûl as-Sittah”

9) Imâm Ibn Abî Dâwûds al-Hâ’iyyah med förklaring av Shaykh ´Abdur-Razzâq al-´Abbâd.

10) Shaykh Sâlih bin ´Abdil-´Azîz Âl ash-Shaykhs ”al-Mindhâr”.
BOKAFFÄR

För tillfället finns ett antal klassiska böcker och även kassettband på svenska tillgängliga för försäljning i Maktabah Dâr-ul-Hadîth. Vi utökar successivt detta sortiment men hänvisar till att ett större antal av dessa tillsvidare finns tillgängliga på hemsidan i PDF-format. För köp av tryckta böcker kontakta vänligen oss via e-post.
HEMSIDAN

Hemsidan är avsedd att främst fungera som de lärdas språkrör. Artiklar till hemsidan översätts kontinuerligt från arabiska böcker, kassettband och muntliga intervjuer med lärda. Dessa publiceras sedan i ocensurerat format på hemsidan. Vissa tillägg kan göras i form av fotnot eller dylikt, men är då också något som förtydligats.
GÄSTFÖRELÄSARE

Då möjligheten ges bjuder vi in gästföreläsare. Då våra gästföreläsare ofta primärt är arabiskspråkiga, sker en successiv översättning till svenska under föreläsningarnas gång.
NETTOINTÄKTER

Maktabah Dâr-ul-Hadîth arbetar i ideell och oberoende regi. Alla nettointäkter eller donationer går till fortsatt arbete inom ovan angivna aktiviteter.

Maktabah Dâr-ul-Hadîth, Malmö.