Bättre dogm än många som tillskriver sig islam

Den femtonde hadîthen: ´Imrân bin al-Husayn berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade till hans fader:

Husayn! Hur många gudar dyrkar du?” Han svarade: ”Sju, sex på jorden och en ovanför himlen.” Då sade profeten: ”Vem vänder du dig till vid hopp och fruktan?” al-Husayn svarade: ”Till Honom som är ovanför himlen.” Då sade profeten: ”Lämna de sex och dyrka istället Honom som är ovanför himlen, så skall jag lära dig två böner.”1

Under tiden som mannen var otrogen hade han en bättre dogm om att Allâh är ovanför himlen än många som tillskriver sig islam. Mannen konverterade sedermera till islam och övergav dyrkan ägnad gudarna på jorden för Honom som är ovanför himlen.

1at-Tirmidhî (3483) som sade: ”God och främmande.” Svag enligt al-Albânî i ”Dha´îf at-Tirmidhî”.