24. Vad är domen för att associera sig med någon av grupperna som har kommit till oss, stödja dem och försvara dem?

Fråga 24: Vad är domen för att associera sig med någon av grupperna som har kommit till oss, stödja dem och försvara dem?

Svar: Det här landet består av en enda grupp. Den är baserad på Tawhîd och islam och huserar under en muslimsk ledning. Landet är säkert och stabilt och består av mycket gott. Vi är en enda grupp och godtar ingen uppdelning. Mångfaldiga grupper finns i länder som saknar ordentlig stabilitet och säkerhet. Vårt land skiljer sig från andra länder eftersom Allâh har skänkt det ett kall till Tawhîd, likvidering av avguderi och en islamisk regering som styr med Sharî´ah. Så har det varit alltsedan Imâm och reformator Muhammad bin ´Abdil-Wahhâbs (rahimahullâh) dagar fram till skrivande stund – och lov och pris tillkommer Allâh.

Vi säger inte att landet är fulländat, men det stor fortfarande på en god grund. Det goda påbjuds och det onda förbjuds. Föreskrivna bestraffningar verkställs. Styret är i enlighet med Allâhs uppenbarelse. Det är Sharî´ah-enliga domstolar som verkar. Arven delas utmed Allâhs föreskrift. Ingen har rätt att blanda sig i det. Sådant är inte fallet i de andra länderna.

Vi är alltså en grupp i det här landet. Vi godtar inga grupper eller inriktningar som avviker från Salafs lära. Ty de splittrar oss allesammans, förgiftar våra ungdomars tankesätt och orsakar fientlighet och hat inom våra egna led1. Om dessa grupper kommer till oss, förlorar vi lycksaligheten som vi upplever nu2. Vi vill inte ha dessa grupper. Allt gott som finns i dem har vi redan och mer därtill. Allt ont som finns i dem förkastar vi. Vi är skyldiga att förse människorna med det goda3.

1Vissa av våra ungdomars tänk har förgiftats på grund av dessa innoverade sekter, destruktiva inriktningar och avskyvärda sektväsen. Följaktligen har hatet blivit uppenbart bland många ungdomar. Det har gått så långt att blodsbröder under ett och samma tak hatar varandra. En associerar sig med en sekt som han älskar och hatar för, en annan associerar sig med en annan sekt som han älskar och hatar för. Faktum är att även kallarna har börjat hata varandra på grund av sektliknande associeringar och vilseledande drifter. Må Allâh benåda Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyah som sade:

”Innovationen är förknippad med splittring (Furqah) och Sunnah är förknippad med samling (Djamâ´ah). Därför sägs det Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah och Ahl-ul-Bid´a wal-Furqah.” (al-Istiqâmah (1/41))

2Moderna sekter som Djamâ´at-ut-Tablîgh, al-Ikhwân al-Muslimûn, Qutbiyyah, Surûriyyah och Haddâdiyyah hör till sekterna som har kommit till oss. Salafiyyahs kallare som tillskriver sig Salafs metodik och följer rapporteringarna är skyldiga att bekämpa dessa innoverade sekter som avviker från profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och hans följeslagares väg. Det är inte tillåtet att ge deras metodiker luft under vingarna, det är obligatoriskt att strama åt dem och utplåna deras rörelse genom att sprida Sharî´ah-enlig kunskap enligt bevisen i Qur’ânen och Sunnah och Salafs förståelse. Folk skall undervisas i Tawhîd som dessa sekter försummar och distraherar med hjälp av politik och politisk upphetsning.

Vissa lägger bara vikt vid att, som de själva säger, rädda människorna från synder och föra in dem i moskéerna samtidigt som de låter dem ha sina hedniska läror när de söker välsignelse från gravarna, går runt dem och tillber de begravda.

Andra lägger bara vikt vid att, som de själva säger, ena människorna och ha överseende med trosrelaterade olikheter. Enligt dem splittras muslimerna om de trosrelaterade olikheterna behandlas. Därför ser du gravdyrkare, Khawâridj, Mu´tazilah, Djahmiyyah och Shî´ah bland dem. Deras metodik handlar om kollektion. De är bara intresserade av få med sig ett stort antal anhängare. Deras princip säger:

”Tillsammans verkställer vi det som vi är ense om och ursäktar varandra inom det som vi är oense.”

Ahl-us-Sunnah wal-Athar, Salafiyyûn, är skyldiga att avslöja dessa avvikande sekters och deras anhängares tillstånd, varna samfundet för dem, avvisa deras tvivel och likvidera dem med Sharî´ah-baserade bevis. Likaså är de skyldiga att kalla till Salafs (radhiya Allâhu ´anhum) metodik och plantera Salafiyyahs lära i den kommande generationens hjärtan liksom våra föregångare planterade den i oss.

3Detta hör till tal om Allâhs gåvor till oss i form av Tawhîd, lärda som håller fast vid Salaf och makthavare som styr med Allâhs föreskrift och refererar till Qur’ânen och Sunnah och inte människostiftade lagar – och lov och pris tillkommer Allâh.