19. Allâhs skrifter är Allâhs tal

Imâm Ahmad bin Hanbal (rahimahullâh) sade:

Qur’ânen är Allâhs tal och den är inte skapad. Man skall inte vika sig för att säga att den inte är skapad. Allâhs tal är inte åtskilt från Honom och inget från Honom är skapat. Jag varnar dig för att debattera med dem som innoverar i frågan. Den som säger att uttalet av Qur’ânen är skapat eller förhåller sig passivt till det och säger:

Jag vet inte om uttalet är skapat eller inte – Qur’ânen är helt enkelt Allâhs tal.”

är en innovatör lik personen som säger att det är skapat. Qur’ânen är Allâhs tal och den är inte skapad.

FÖRKLARING

Detta klargör Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ahs dogm om den väldiga Qur’ânen samt de ideologier som motstrider Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ahs och Salafs dogm om den givmilda Qur’ânen. Så förträfflig dogm och metodik Ahl-us-Sunnah har! Så usel metodik och ideologi oliktänkarna har! Må Allâh alltid och överallt vara nöjd med Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah som säger att den givmilda Qur’ânen är Allâhs (´azza wa djall) tal och att Allâhs tal är Hans egenskap.

Allâhs tal är en essensegenskap sett till att det upprätthålls av Hans essens och att Han alltid är beskriven med det.

Allâhs tal är även en handlingsegenskap sett till dess nedstigning; det sänds ned utmed Hans val och vilja. Allâh sände ned Tora på dess tid, Evangeliet på dess tid, Psaltaren på dess tid, Ibrâhîms och Mûsâs respektive skrifter på deras tid och Qur’ânen, detta samfunds skrift, på dess tid. Allâh sände ned Qur’ânen under tjugotreårs tid. Alltså sändes Qur’ânen ned i enlighet med Allâhs val och vilja. Det betyder att talet är en handlingsegenskap. Alla dessa skrifter hör till Allâhs (tabârak wa ta´âlâ) tal. De är nedsända och oskapade. Denna dogmatiska bok behandlar dock enkom Qur’ânen.

Den givmilda Qur’ânen som sändes ned till Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) på ren arabiska har stigit ned från Allâh på riktigt. Allâh har uttalat den, Djibrîl har hört den från Honom och förkunnat den till Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) som har förkunnat den till samfundet utan tillägg, avdrag eller ändring på något som helst sätt. Hela Qur’ânen är nedsänd från Allâh. Den är oskapad. Den började från Honom och till Honom skall den återvända.

Den består av bokstäver, ord, suror och verser. Vi har tillgång den i Masâhif. Den är Allâhs tal och alla andra kan enkom förkunna den vidare. Det är Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ahs dogm.